Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenie Jolly Phonics 1

Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie podejścia „synthetic phonics” i głównych założeń opartego na nim programu „Jolly Phonics”. Przedstawione zostaną poszczególne elementy lekcji w pierwszym etapie programu czyli podczas wprowadzania 42 dźwięków i jednego sposobu ich zapisu. Pokazane są w praktyce najbardziej skuteczne techniki systematycznego rozwijania  umiejętności syntezy i analizy. Materiały szkoleniowe zawierają liczne przygotowane przeze mnie dodatkowe  karty pracy, które uczestnicy szkolenia mogą wykorzystać podczas swoich lekcji.  Poruszone zostaną zagadnienia dostosowania materiałów dla dzieci nieanglojęzycznych oraz sposoby pomagania uczniom z problemami w nauce.

Nauczycieli biorących udział w szkoleniu zapraszam na nieodpłatne obserwację lekcji w Kids Talk. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych..

Szkolenie Jolly Phonics 2 -3

W kolejnym etapie pracy z programem „Jolly Phonics” nauczyciele poznają techniki wprowadzania alternatywnych sposobów zapisu znanych już dzieciom dźwięków oraz zachęcania dzieci do czynnego obserwowania wzorów i formułowania pierwszych zasad ortograficznych. Wtedy też uczniowie rozpoczynają też pracę z tekstem, coraz więcej czytając i opisując obrazki. To trudny etap pracy z małym uczniem i na pewno przydadzą się pomysły na dodatkowe ćwiczenia, które są zawarte w materiałach szkoleniowych.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa.

 

Szkolenie obejmuje 4 godziny lekcyjne. 

Szkolenie Jolly Grammar

Kurs „Jolly Grammar” to zakres aż 6 lat dalszej pracy nad rozwijaniem kompetencji w czytaniu i pisaniu oraz wprowadzeniem do gramatyki języka angielskiego.  Poruszanych zagadnień jest tak wiele, że podzieliliśmy szkolenie na 3 osobne szkolenia 6-godzinne: Jolly Grammar 1 – 2, Jolly Grammar 3 – 4 oraz Jolly Grammar 5 – 6. 

Szkolenie Jolly Grammar 1-2

Szkolenie obejmuje omówienie komponentów programu, stałych elementów lekcji, dostępnych pomocy dydaktycznych i własnych pomysłów na zaangażowanie dzieci  podczas wprowadzania m.in:

  • nowych rodzajów ćwiczeń utrwalających alternatywne sposoby zapisu dźwięków i wzorów ortograficznych, 
  • nowych wzorów ortograficznych obejmujące również głoski nieme
  • części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, przysłówków, przyimków i spójników,
  • liczby mnogiej rzeczowników,
  • przejścia do formy osobowej czasownika w 3 czasach prostych,
  • rozbioru gramatycznego zdania, 
  • interpunkcji,
  • wprowadzania pytajników i zdań pytających, 
  • pracy ze słownikiem i tezaurusem.